Talent Q - Osobnostný test a test schopností. Zlaďte talent s pracovnou pozíciou


Karen Reevell

    Naše inovatívne on-line hodnotiace testy sú flexibilné, dostupné za rozumnú cenu a prinášajú cenný pohľad na správanie a schopnosti vašich zamestnancov.     
Karen Reevell
Product Manager, Talent Q

Diagnostické nástroje Talent Q sa môžu použiť na meranie zručností, správania a schopností zamestnancov pri práci.


Dimensions: Test osobnosti
Dimensions je on-line dotazník, ktorý hodnotí preferencie správania pri práci, pričom sa zameriava na to, ako zamestnanec riadi vzťahy s ostatnými, aký má prístup k riešeniu pracovných úloh a čo je jeho zdrojom energie a motivácie. Pomocou tohto hodnotenia môžete spresniť rozhodnutia v rámci výberového procesu na základe objektívnych informácií o preferovanom správaní jednotlivca.

 • Na základe jediného dotazníka Dimensions, môžete vygenerovať niekoľko správ a tým pokryť širokú škálu oblastí v rámci talent managementu, a to od náboru až po rozvoj.
 • Výsledné správy sú určené pre najrôznejších užívateľov, vrátane HR manažérov a líniových manažérov. Správa pre uchádzačov je zdarma.
 • Pomocou integrovaného nástroja na tvorbu profilu pozície môžu byť kandidáti hodnotení voči preddefinovaným špecifikáciám pozície a zoradení podľa zhody.
 • Dimensions je možné prispôsobiť kompetenčnému modelu vašej spoločnosti a vytvárať tak správy prispôsobené vašim požiadavkám.
 • Priemerný čas vyplnenia on-line dotazníka je 25 minút.
 • Vyplnenie dotazníka je možné až v 41 jazykoch, vrátane slovenčiny.

Stiahnite si podrobné inofrmácie o meraniach Dimensions a Elements


 

Elements: Testy schopností
Elements tvorí súbor adaptívnych on-line testov na meranie numerických, logických a verbálnych schopností, ktoré boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné použiť pre absolventov, špecialistov, manažérov a tiež aj pre vrcholový manažment. Každú časť testu Elements je možné použiť samostatne alebo súčasne s iným hodnotením.

 • Elements využívajú najnovšiu adaptívnu technológiu testovania, kedy úroveň nasledujúcej otázky závisí od správnosti predchádzajúcej odpovede. Tým je zaistené, že zložitosť otázok sa prispôsobí hodnotenému tak, aby mohol naplno ukázať svoje schopnosti a potenciál.
 • Nie je potrebné používať rôzne testy schopností pre rôzne úrovne pozícií.
 • Elements sú vhodné pre akékoľvek pozície, na ktoré sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.
 • Elements možno vykonať na diaľku on-line, voliteľne aj v spojení s následným krátkym adaptívnym testom pre overenie pravosti vyplnených odpovedí.
 • Priemerný čas potrebný na vyplnenie on-line dotazníka pre verbálne a numerické schopnosti je 12 minút a 9 minút v priemere potrvá vyplnenie dotazníka pre logické schopnosti.
 • Vyplnenie dotazníka je možné až v 41 jazykoch, vrátane slovenčiny.

Stiahnite si podrobné inofrmácie o meraniach Dimensions a Elements 


 

Aspects: Riešenie pre nábor veľkého počtu zamestnancov
Aspects je portfólio hodnotiacich testov špeciálne navrhnutých na podporu náboru zamestnancov, ktorí sú v kontakte so zákazníkom. Toto hodnotenie meria základné zručnosti a schopnosti potrebné pre pracovné pozície zákazníckeho servisu, predaja a podporných pracovných pozícií.

Aspects: Styles (Štýly)
Aspects Styles je on-line dotazník založený na testovaní kompetencií. Je určený pre prvé fázy náboru a rýchlu identifikáciu nevhodných uchádzačov. Selekcia umožní pokračovať len uchádzačom, ktorí zodpovedajú požiadavkám pracovnej pozície.
Vychádza zo 16 kompetencií navrhnutých tak, aby odrážali požiadavky, ktoré sú kladené na pracovné pozície prichádzajúce do kontaktu so zákazníkom. Pomôžeme vám pri výbere kľúčových kompetencií vhodných pre vaše pozície.Pomocou Aspects Styles môžete vytvoriť dynamicky generovaného sprievodcu k pracovnému pohovoru s konkrétnym uchádzačom a tým zvýšiť kvalitu a relevantnosť daného pohovoru. Priemerný čas vyplnenia dotazníka je 8 minút.

Aspects: Ability (Schopnosti)
Aspects Ability sú on-line testy na meranie verbálnych, numerických a kontrolných zručností určené špeciálne pre pracovné pozície zákazníckeho servisu, predaja a podporných pracovných pozícií.
Aspects Ability sú moderné testy, ktoré sú navrhnuté tak, aby pôsobili na uchádzača dôveryhodne a profesionálne. Testy schopností sa prispôsobia schopnostiam uchádzača v reálnom čase, čím poskytnú relevantné a časovo nenáročné hodnotenie.Priemerný čas potrebný na vyplnenie dotazníka je 8 minút pre hodnotenie verbálnych a 10 minút pre hodnotenie numerických zručností. Hodnotenie kontrolných zručností zaberie v priemere 6 minút.

Aspects Affinity (Kompatibilita)
Aspects Affinity poskytuje reálny pohľadu na pracovnú pozíciu ako súčasť vášho náborového procesu. „Realistic Job Preview“ (RJP) dá uchádzačovi pohľad „do zákulisia“ na to, aké je to pracovať pre vašu spoločnosť a poskytne mu informáciu o pravdepodobnom súlade medzi ním a pracovnou pozíciou na ktorú sa hlási. To všetko ešte pred samotným pohovorom so zamestnancom.

Aspects Judgement (Posúdenie)
Aspects Judgement poskytuje situačné testy, ktoré sú prispôsobené tak, aby odrážali konkrétne situácie, ktorým budú čeliť budúci zamestnanci a požadované kompetencie, ktoré budú potrebovať vo vašej spoločnosti.

Stiahnite si informačný leták o hodnotení Aspects


 

Akreditácia


Školenie v oblasti psychometrického hodnotenia sa sústreďuje na používanie a interpretáciu hodnotenia schopností a osobnosti v pracovnom prostredí. Akreditácia oprávňuje užívateľa k používaniu hodnotení Talent Q Elements, Dimensions a Aspects.
Pre viac informácií o akreditácií nás prosím kontaktujte