Hiệu suất nhân viên - Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên trực tuyến | Hay Group Atrium


Philip Spriet

    Chấm dứt tình trạng chán chường tại công ty và phát huy tối đa nguồn lực nhân sự     
Philip Spriet
Global Managing Director, Productized Services
Liên hệ với tôi

Khảo sát dựa trên các nghiên cứu sâu rộng do Hay Group tiến hành mà qua đó chỉ có sự gắn kết thì chưa đủ để đem lại hiệu suất. Nhân viên cũng cần phải được thúc đẩy. Nói cách khác, nhân viên cần được giao đúng vai trò thực thi và được làm việc trong một môi trường hỗ trợ mà không có rào cản nào đáng kể đến hiệu suất làm việc.Employee-Effectiveness-model-graphic.gif

Về khảo sát
Quy trình khảo sát đơn giản và dễ thực hiện. Nhân viên sẽ trả lời 49 câu hỏi trực tuyến, mà bảng câu hỏi này sẽ đo lường mức độ gắn kết, mức độ thúc đẩy và 12 động lực khác.
Nhóm so sánh
Các câu trả lời khảo sát được so sánh với nhóm quy chuẩn do bạn tự lựa chọn: gồm 20 nhóm ngành nghề chính và 56 nhóm quốc gia – được lấy từ cơ cở dữ liệu toàn cầu gồm 4 triệu người tham gia từ hành trăm các tổ chức khác nhau.

Về kết quả
Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về kết quả của tổ chức trên bình diện chung cộng với báo cáo cá nhân do bạn chọn lựa dựa trên đơn vị kinh doanh hoặc phòng ban chức năng. Phân tích sẽ phân đoạn các nhân viên của bạn ra thành bốn nhóm: phân đoạn hiệu quả nhất, phân đoạn nản chí, phân đoạn xa rời hoặc phân đọan ít hiệu quả nhất. Qua đó cung cấp một cái nhìn thấu đáo về hiệu quả làm việc của tổ chức.

Về hỗ trợ
Hay Group sẽ phân công một cán bộ chuyên trách hỗ trợ bạn trong việc thiết lập khảo sát cũng như tiến hành chạy chương trình và phát hành các báo cáo. Và thông qua các hướng dẫn đầy đủ, bạn sẽ nhận được các lời khuyên hữu ích hỗ trợ việc truyền đạt tới các nhân viên trong suốt quá trình và việc chuyển hóa các kết quả thu được thành những kế hoạch hành động có hiệu quả và bền vững.