Hay Group PayNet    Bazy danych Hay Group pomagają nam w podejmowaniu lokalnych decyzji związanych z wynagrodzeniami i świadczeniam, ale w odniesieniu do międzynarodowych trendów.     
Procter & Gamble

Globalne prognozy wynagrodzeń na 2015 r.

W oparciu o bazę danych o wynagrodzeniach, obejmującą 16 milionów pracowników z 24.000 organizacji na całym świecie, przygotowaliśmy najnowszą prognozę kształtowania się wynagrodzeń w roku 2015. Prognoza oraz dane dotyczące wynagrodzeń dostępne są na platformie Hay Group PayNet.

Znaczący zwrot w dziedzinie wynagrodzeń: ozdrowienie strefy euro i zachwianie rynków wschodzących w 2015 r.

• W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił globalny wzrost wynagrodzeń. 

• Na głównych rynkach wschodzących pojawi się jednak odczuwalny spadek płac.

• W Europie podwyżki napędzają kraje takie jak Irlandia i Grecja, do niedawna borykające się z problemami.

Najświeższe dane uzyskane przez globalną firmę doradczą Hay Group wskazują na przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń w porównaniu z ubiegłym rokiem, pomimo rozczarowujących wskaźników wzrostu na kilku głównych rynkach wschodzących. 

Trudne rynki wschodzące

Prognozowany przeciętny globalny wzrost wynagrodzeń w 2015 r. wynosi 5,4% – w porównaniu do ubiegłorocznych 5,2%. Średnia maskuje jednak znaczące spowolnienie na rynkach wschodzących takich jak Brazylia, Rosja czy Ukraina, które w ostatnich latach były silnym motorem wzrostu.

Pracownicy z tych krajów mogą oczekiwać podwyżek wynagrodzeń odpowiednio o 6,1%, 6,8% oraz 6,8%. Niemniej jednak po uwzględnieniu inflacji (szacowanej na 6,5%, 7,5% oraz 10,7%), w rzeczywistości nastąpi spadek płac realnych odpowiednio o 0,4%, 0,7% oraz 3,9%. 

Promyki nadziei w Europie 

Wzrost wynagrodzeń w Europie został spowodowany poprawą wyników gospodarek, które dotąd borykały się z trudnościami. Pośród nich wyróżniają się Grecja oraz Irlandia, w których przewidywany wzrost wynagrodzeń wyniesie odpowiednio 1,3% oraz 1,4% w ujęciu nominalnym, a 2,5% oraz 1,1% w ujęciu realnym – w porównaniu z 0,8% oraz 0,2% w ubiegłym roku, co obydwa kraje zawdzięczają powrotowi wzrostu gospodarczego. 
W całym regionie spodziewany jest wzrost płac o 3,1%, a dzięki niskiej inflacji (szacowanej na 1,5%) pracownicy oczekiwać realnego przeciętnego wzrostu wynagrodzenia o 1,6%.
Są to dobre wieści również dla pracowników brytyjskich, którzy otrzymają podwyżki swoich wynagrodzeń. Choć szacunkowy wzrost płac utrzyma się na poziomie 2,5%, identycznym jak w ubiegłym roku, niższa inflacja (prognozowana na poziomie 1,7%) przyczyni się do wzrostu realnego dochodu pracowników (o 0,8%). Stanie się tak dopiero po raz drugi od 2009 r.
Największych podwyżek płac w Europie, o 9,0%, należy się spodziewać w Turcji, jednak pracownicy silnie odczują presję, jaką na ich dochody wywierać będzie wysoka, szacowana na 8,9% stopa inflacji.

 

Zobacz więcej >>

25 000 profesjonalistów HR z całego świata korzysta z platformy Hay Group PayNet.

  • Kreowanie polityki wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, która obejmuje zarządzanie talentami i cele biznesowe organizacji. PayNet pozwala na dokładny przegląd rynku, dzięki czemu możesz dokonać świadomych decyzji.
  • Kontrola kosztów i poprawa rentowności. Opierając politykę wynagrodzeń na rzetelnych danych rynkowych możesz wpływać na poprawę retencji, usprawnić rekrutację i docelowe obszary oszczędności.
  • Krótszy czas podejmowania decyzji związanych z wynagrodzeniami. Platforma PayNet to proste w obsłudze narzędzie on-line. Została szczegółowo opracowana, aby szybko pozyskiwać informacje i odpowiedzi nawet na skomplikowane pytania.

Case study klienta

Dlaczego Telenor Norway korzysta z platformy Hay Group PayNet?

Dlaczego Telenor Norway korzysta z platformy Hay Group PayNet?

Compensation & Benefits Manager firmy Telenor wyjaśnia, dlaczego jedna z największych na świecie firm telefonii komórkowej wybrała Hay Group PayNet. Zobacz