Frontline Management and Leadership Development


Stephen Lams

    Leadership impact for frontline managers provides you with the tools to help frontline leaders create a positive climate for their teams and improve performance.     
Stephen Lams
Program manager
ติดต่อฉัน

“เฮย์กรุ๊ป” ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่คุณสามารถเข้าถึงได้

โปรแกรม Frontline Manager เป็นโปรแกรมที่ให้คุณสามารถใช้วินิจฉัย เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการฝึกอบรมแบบง่ายๆ

 

การเวิร์คชอปหนึ่งวันของโปรแกรมนี้จะสามารถทำให้คุณสามารถพัฒนาผู้นำระดับปฏิบัติการของคุณได้

โปรแกรม Frontline Leadership ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้

1. การลงทะเบียน:

การต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมและแนะนำโปรแกรม

2. การวินิจฉัย:

วัดประสิทธิภาพของผู้นำระดับปฏิบัติการและผลกระทบที่พวกเขามีต่อทีมงานด้วยเครื่องมือออนไลน์ Inventory of Leadership Styles และ Organizational Climate Survey

3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง:

หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ช่วยให้ผู้นำระดับปฏิบัติการได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลการวินิจฉัยของพวกเขาและการเวิร์คชอปในขั้นต่อไป

4. การเรียนรู้แบบง่าย:

การเวิร์คชอปในวันแรกช่วยคุณให้ทราบว่าคุณจะสามารถพัฒนาผู้นำระดับปฏิบัติการของคุณได้อย่างไรบ้าง โดยคุณจะทราบถึงความเข้าใจเชิงลึกว่าพฤติกรรมผู้นำส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานอย่างไร และนำพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการทำงานของทีมงานออกมา

ในเวิร์คชอปที่สองคุณจะได้รับการอบรมเพื่อให้ได้รับการรับรองว่าคุณจะสามารถสร้างความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้นำระดับปฏิบัติการของคุณได้

5. การติดตามผล:

คุณจะได้รับเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการแบบเต็มรูปแบบ และมีผู้จัดการลูกค้าที่คอยช่วยเหลือคุณในทุกขั้นของโปรแกรมและในระยะต่อๆ ไป