Growth Factors    The GFI has helped us to make more accurate judgments – spotting talent that we might have missed.     
HR Director

Growth Factor Inventory (GFI) เป็นการวัดคุณภาพสี่ประการในการระบุความพร้อมส่วนบุคคลในการเพิ่มเติมส่วนบทบาทหน้าที่ปัจจุบัน  มุ่งเน้นในส่วนขีดความสามารถที่พัฒนาความเป็นผู้นำ

  • ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  –  ความเต็มใจในการรับความเสี่ยงต่อสิ่งใหม่ 
  • มีมุมมองที่กว้างขวาง –  ความสามารถในการเปิดรับมุมมองทัศนะที่กว้าง
  • เข้าอกเข้าใจผู้อื่น  – ความเข้าใจความรู้สึกและความคิดของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีวุฒิภาวะ  – ความสามารถในการรับผลตอบรับและอุปสรรค

GFI อ้างอิงมาจากงานวิจัยเชิงลึกและการค้นพบในเรื่องของการพัฒนาผู้นำและผลงาน ซึ่งผ่านการทดสอบผ่านระบบฐานข้อมูลของเฮย์นับพันรายในทุกระดับงาน ผู้นำที่มีผลงานโดนเด่นจะมีคะแนนสูงในทุกระดับ หรืออีกนัยหนึ่งคือ Growth Factors มีความสัมพันธ์อย่างมากกับผู้นำที่มีความโดดเด่น

กระบวนการ
ระบบนี้เป็นระบบที่คุณสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง    คุณสามารถควบคุมเวบไซต์ในการใช้เครื่องมือนี้แก่องค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดผู้เข้าร่วม การส่งแบบสอบถาม การเตือน และการทำรายงานผล   เมื่อครั้งที่ผู้ทำแบบสอบถามเข้าล็อกอินพวกเขาสามารถเสนอชื่อคนที่จะให้คำตอบได้  ลิงค์ของแบบทดสอบจะถูกส่งไปยังผู้ให้คะแนนอัตโนมัติ  เราให้เครื่องมือแก่คุณในการบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง

รายงาน จะมี 2 แบบ

  • รายงานทาเล้นท์ที่ให้ผู้จัดการเห็นภาพรวม โดยมีการตรวจสอบในกลุ่มของพนักงานด้วยกันเอง
  • รายงานผลข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาต้องทำความเข้าใจและส่วนที่เป็นศักยภาพของตน