Reward Snapshot


Ben Frost

    เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวก ในการเปรียบเทียบการให้รางวัลแก่พนักงานในตลาด ซึ่งเพียงแค่จ่ายเงินเพื่อข้อมูลที่คุณต้องการ     
Ben Frost
Product manager
ติดต่อฉัน

คุณสามารถประเมินผลการให้รางวัลแก่พนักงานได้อย่างรวดเร็วและเรียบง่ายหรือไม่? คุณอยากที่จะมุ่งเน้นที่การตัดสินใจแทนการวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่?

ไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะมีเวลาวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทน  บางครั้งคุณต้องการวิธีที่ง่ายต่อการเข้าใจในการเปรียบเทียบค่างานกับตลาด

Reward Snapshot เป็๋นการวิเคราะหฺ์ที่เชื่อถือได้สำหรับตลาดที่มีความพิเศษซึ่งสามารถสรุปเหลือเพียง 3 ส่วนหลัก โดยคุณเป็นคนเลือกจากรายการ

เครื่องมือนี้ข่วยคุณประหยัด น่าเชื่อถือ และง่ายต่อการวิเคราะหฺ์ผ่านระบบที่ซับซ้อน  ให้ข้อเท็จจริงเมื่อคุณต้องการ ในเวลาที่คุณต้องการ


 

More than 70 per cent of the global Fortune Top 200 companies trust in our reward tools