Talent Q


Roger Holdsworth

    Our online assessment tools are available in over 30 languages, offer multiple outputs, are very verstile and can be easily customized.     
Roger Holdsworth
Chairman, Talent Q International

การวัด Talent Q เป็นการวัดทั้งบุคลิกภาพเฉพาะตัวและความสามารถ 

 การทดสอบบุคลิกภาพ

 

  • หลายหลายประโยชน์:   แต่ละบุคคลสามารถวัดและจัดเรียงลำดับความสำคัญของคุณสมบัติในบทบาทหน้าที่นั้นได้
  • สามารถทำให้เสร็จได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว : ใช้เวลาเพียง 25 นาทีในการทำให้สำเร็จ ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการทำแบบสอบถามทั่วไป
  • ง่ายต่อการแปลงผลและใช้งาน
  • มีหลากหลายภาษา.


การทดสอบความสามารถ
Elements เป็นชุดประยุกต์ในการทำแบบทดสอบที่วัด ด้านตัวเลข ตรรกะ และวาจา  แบบทดสอบนี้มีเนื่้อหาที่คลอบคลุมและปลอดภัย  การทำแบบสอบถามทั้งหมดใช้เวลา 45 นาทีโดยประมาณ รวมไปด้วย 15 คำถามเกี่ยวกับวาจา 12 คำถามเกี่ยวกับทางตัวเลข และ 12 คำถามเกี่ยวกับตรรกะ

 

  • ความยากง่ายของแบบสอบถาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษา บทบาทหน้าที่ หรือประสบการณ์การทำงาน องค์ประกอบทั้งหมดบ่งบอกถึงความสามารถและศักยภาพในการประเมินผู้สมัครผ่านแบบทดสอบนี้
  • ไม่บังคับการระบุบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนของผู้สมัครหลังจาการทดสอบความสามารถในแบบสอบถาม
  • ฐานข้อมูลถูกเก็บจากการทำแบบสอบถามที่มีการเปรียบเทียบจากหลากหลายแง่มุม