การคัดเลือกและพัฒนาคนของคุณ

คนในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความแตกต่างระหว่างองค์กรที่มีศักยภาพสูงกับองค์กรทั่วไป พนักงานที่มีศักยภาพสูงสามารถสร้างผลผลิตได้มากกว่าพนักงานทั่วไปมากกว่าสองเท่า

 

แต่การคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถนั้นมีการแข่งขันกันสูง ทำให้การคัดเลือกและดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงสู่องค์กรเป็นสิ่งที่ยากขึ้นกว่าแต่ก่อน

 

การคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถเข้าสู่องค์กรนั้น องค์กรจำเป็นต้องมีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ และองค์กรยังต้องสามารถประเมินผู้ที่มีความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดึงเอาศักยภาพจากพนักงานขององค์กรมาใช้อย่างเต็มที่หมายถึงการที่องค์กรกำหนดให้พนักงานอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขา และสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถสร้างผลผลิตที่โดดเด่นได้ในระยะยาว

เฮย์กรุ๊ปสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

Reward benchmarking

เครื่องมือเปรียบเทียบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในตลาดของเฮย์กรุ๊ปสามารถช่วยคุณประเมินการแข่งขันในตลาด การดึงดูด และการรักษาผู้ที่มีความสามารถได้ ซึ่งองค์กรกว่า 70% ใน Fortune Top 200 ได้ใช้เครื่องมือนี้แล้ว

 

·         PayNet - เข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้ทุกตำแหน่งงาน ทุกภาคอุตสาหกรรม และทุกเวล

·         Reward Pinpoint - มั่นใจในการให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่คนของคุณ

·         Reward Snapshot - เปรียบเทียบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในตลาดอย่างรวดเร็ว

 

Reward communications

Total Remuneration Statements สร้างการรับรู้ในคุณค่าของค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่พนักงานในองค์กร คุณสามารถสื่อสารถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั้งหมดของพนักงานให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างง่ายๆ เข้าถึงได้ และน่าเชื่อถือ

 

Assessment

Talent Q สามารถช่วยคุณคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถจากผู้สมัครจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ และน่าเชื่อถือ

 

Talent Q เป็นเครื่องมือแบบทดสอบออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและประเมินผู้ที่มีความสามารถ สามารถวัดได้ทั้งทัศนคติและบุคลิกภาพ ทำให้คุณสามารถคัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างรวดเร็ว

 

Employee effectiveness

Employee Effectiveness Survey ของเฮย์กรุ๊ปสามารถช่วยคุณในการประเมินสิ่งที่ผลักดันผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณสามารถดึงเอาศักยภาพของพนักงานออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ผลการสำรวจพิสูจน์แล้วว่าองค์กรสามารถเพิ่มผลการปฏิบัติการได้ถึง 40% และพัฒนาให้พนักงานมีความผูกพันและได้รับการสนับสนุนจากองค์กร