Đánh giá Trí tuệ cảm xúc 360º


Daniel Goleman

    Quan tâm đến EI trong việc kinh doanh luôn là vấn đồ nóng hổi. Nó không phải là một trào lưu nhất thời mà luôn mang tính thực tiễn.     
Daniel Goleman
Nhà tâm lý học, và là chuyên gia nổi tiếng về Emotional Intelligence
Liên hệ với tôi

Trí tuệ cảm xúc và xã hội tạo nên sự khác biệt giữa một nhân viên có thành tích tốt và nhân viên bình thường:

  • Nghiên cứu của Hay Group cho thấy trí tuệ cảm xúc quan trọng gấp đôi so với khả năng nhận thức trong việc dự đoán thành tích của nhân viên tiêu biểu, và chiếm hơn 85% thành tích vượt bậc trong lãnh đạo cấp cao 
  • Trong một công ty khách hàng, các bộ phận do các lãnh đạo có trí tuệ cảm xúc mạnh đạt mục tiêu doanh thu cao hơn 20%.
  • Trong một tổ chức khác thì thành tích của các nhân viên kinh doanh có trí tụê xã hội và cảm xúc mạnh cũng cao hơn gấp đôi so với các nhân viên khác.