Hiệu suất nhân viên - Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên trực tuyến | Hay Group Atrium


Philip Spriet

    Chấm dứt tình trạng chán chường tại công ty và phát huy tối đa nguồn lực nhân sự     
Philip Spriet
Global Managing Director, Productized Services
Liên hệ với tôi

Kết quả thu được

Trong 35 năm qua, các nghiên cứu đã cho thấy khi các nhân viên có mức độ gắn kết và thúc đẩy cao, các tổ chức cải thiện kết quả đạt được một cách đáng kể.

Effectiveness-Benefits-graphic.gif

Các lợi ích

  • Nhận diện các rào cản đến thành tích. Khảo sát Hiệu suất Nhân viên là một công cụ độc đáo, không chỉ đo lường mức độ gắn kết và mà còn đo lường các nhân viên được hỗ trợ như thế nào để hoàn thành công việc. Từ đó, bạn có thể nhận diện được chính xác những gì đang gây cản trở đển thành tích làm việc.
  • Các so sánh toàn cầu. Chúng tôi so sánh kết quả của tổ chức bạn với một cơ sở dữ liệu toàn cầu của 4 triệu người ở hàng trăm tổ chức. Bạn có thể giải thích kết quả của bạn dựa trên một sự lựa chọn gồm 80 quy chuẩn riêng biệt gồm 56 nhóm quốc gia, 20 nhóm ngành nghề chính và nhóm các công ty có thành tích cao. Từ đó, bạn có thể nhìn thấy được tổ chức của mình nằm ở đâu so với đối thủ.
  • Báo cáo có căn cứ: Báo cáo chi tiết giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực, và tự họach định kế hoạch hành động dựa trên kết quả khảo sát.
  • Các kết quả được đưa ra nhanh chóng. Vì được thực hiện trực tuyến và có sẵn, EES là một cách nhanh chóng và hiểu quả gíup bạn tiếp cận được phương pháp luận vốn được đề cao của Hay Group.