JEM - quản lý mọi khía cạnh của quá trình Lượng giá công việc    Một công cụ trực tuyến quản lý mọi khía cạnh của quá trình lượng giá công việc và tăng hiệu quả bằng cách sử dụng một hệ thống để lưu trữ và báo cáo các thông tin về vị trí công việc.     
Christian Bartlett
Product manager
Liên hệ với tôi

JEM là một công cụ chạy trên web có thể giúp quá trình lượng giá công việc hiệu quả, tiết kiệm và triệt để.

How the Job Evaluation Manager (JEM) works