Quản lý Lượng giá công việc (JEM) - Công cụ trực tuyến    Một công cụ trực tuyến quản lý mọi khía cạnh của quá trình lượng giá công việc và tăng hiệu quả bằng cách sử dụng một hệ thống để lưu trữ và báo cáo các thông tin về vị trí công việc.     
Christian Bartlett
Product manager
Liên hệ với tôi

Bạn có thấy lượng giá công việc phức tạp và tốn thời gian? Bạn có gặp khó khăn trong việc đảm bảo lượng giá công việc được thống nhất trong tòan bộ tổ chức? Bạn có cần một nơi tập trung để lưu trữ và tham khảo?

Lượng giá công việc (JE) là một nền tảng quan trọng cho những người quản lý nhưng nó có thể tốn kém, phức tạp và tốn thời gian. Nhiều tổ chức gặp khó khăn trong việc quản lý và duy trì thông tin về công việc, cũng như việc giữ cho kết quả JE luôn cập nhật và nhất quán, và thường xuyên bị mất thông tin giá trị khi có biến động về nhân sự chủ chốt.

Quản lý lượng giá công việc (JEM) là một công cụ trực tuyến giúp bạn quản lý tất cả các khía cạnh của quá trình. JEM làm tăng hiệu quả thông qua việc sử dụng một hệ thống để lưu trữ và báo cáo thông tin về công việc. Từ đó, các vị trí công việc được đặt ở đúng cấp độ, và mỗi người sử dụng đều hiểu rõ về nấc thang sự nghiệp, cũng như việc trả lương được đánh giá chính xác.
Tìm hiểu thêm về cách họat động của JEM

JEM xây dựng phương pháp lượng giá công việc nổi tiếng thế giới của Hay Group thành một giải pháp trực tuyến mạnh mẽ mà rõ ràng, nhất quán và kiểm soát thông tin công việc của bạn, và có thể tăng năng suất của quá trình lượng giá công việc lên đến 20%.
Tìm hiểu thêm về các lợi ích của JEM

Cho dù bạn đang ở một văn phòng, 10 thành phố hay 100 quốc gia, hãy liên lạc với Hay Group để tìm hiểu việc JEM có thể giúp tối đa hoá lợi ích mang lại của lượng giá công việc như thế nào.