Các tiện ích    Cơ sở dữ liệu tiền lương của Hay Group giúp chúng tôi ra các quyết định tại các quốc gia kinh doanh một cách thống nhất toàn cầu     
Procter & Gamble

25,000 chuyên viên nhân sự trên toàn cầu đã sử dụng PayNet để:

  • Xây dựng chế độ trả lương phản ánh được nhân tài trên thị trường và mục tiêu của tổ chức
    PayNet cho bạn một cái nhìn chính xác về việc thị trường chi trả lương ra sao từ đó giúp bạn ra các quyết định tiền lương.
  • Kiểm sóat chi phí và cải thiện khả năng sinh lợi
    Trung bình phải mất 12 tháng lương để tìm người thay thế cho một vị trí công việc trống. Chi trả theo kịp thị trường sẽ gíup bạn lưu giữ được nhân viên và tối giản quy trình tuyển dụng.
  • Giảm thời gian ra các quyết định đãi ngộ
    PayNet là cơ sở dữ liệu trực tuyến, dễ sử dụng và được chi tiết hóa cho nên có thể trả lời những câu hỏi phức tạp của bạn một cách nhanh chóng.