Bảng kê khai tổng thù lao


Lucy Muchira

    Chúng tôi đã đúc kết 60 năm kinh nghiệm về đãi ngộ vào trong một công cụ đơn giản, chi phí hợp lý và đáng tin cậy trong việc định giá và truyền đạt giá trị của gói tiền lương và phúc lợi của công ty đến từng nhân viên.     
Lucy Muchira
Product Manager

TRS rất có gía trị. Sử dụng Bảng kê khai tổng thù lao mang lại các kết quả kinh doanh như sau:

TRS benefits